Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
BraväcovoHľadať
 
 

Úradná tabuľa

Zákaz využívania lesov verejnosťouVytlačiť
 

ZákazOkresný úrad  Brezno, PLO podľa § 30 ods. 4 zákona o lesoch
                                    I. z a k a z u j e
využívanie lesov verejnosťou na lesných pozemkoch v obhospodarovaní LESOV SR, š. p., OZ Beňuš nachádzajúcich sa v Nízkotatranskej časti na Lesnom celku (ďalej len ,,LC“) Beňuš, LC Polomka, LC Pohorelá, LC Červená Skala a LC Telgárt v pôsobnosti OÚ Brezno, PLO z dôvodu zamedzenia rizika založenia lesného požiaru v suchom letnom počasí, následnej ochrany mladých lesných kultúr na zalesnených kalamitných plochách a tým možného narušovania lesného prostredia pri získavaní a využívaní ostatných lesných produktov z lesa verejnosťou.
Uvedený zákaz sa netýka značených turistických chodníkov a cyklistických trás.
Vydaný zákaz platí od 12.07.2019 do 31.08.2019.
Vydanie zákazu využívania lesov verejnosťou neplatí pre vlastníkov, správcov, obhospodarovateľov lesných pozemkov a ich zamestnancov, ktorí svojimi činnosťami zabezpečujú lesnú výrobu, užívateľov poľovných revírov pri výkone práva poľovníctva, štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správy v obvode svojej pôsobnosti, pracovníkov a strážcov ochrany prírody, iné osoby, ktorým vstup vyplýva zo zákonných predpisov.

OÚ Brezno, PLO na zabezpečenie vykonateľnosti zákazu využívania lesov verejnosťou
II. u k l a d á
a) obhospodarovateľovi LESY SR, š. p., OZ Beňuš zabezpečiť zreteľné označenie priestoru
v teréne, v ktorom je vydaný zákaz využívania lesov verejnosťou,
b) Mestskému úradu v Brezne a dotknutým obecným úradom zabezpečiť zverejnenie tohto
zákazu spôsobom v mieste obvyklým (vývesné informačné tabule, cez obecný rozhlas),
c) členom lesnej stráže ustanovených pre LESY SR, š.p., OZ Beňuš vykonávať kontrolu tohto
zákazu.
Tento zákaz bude vyvesený po celú dobu trvania na úradnej tabuli správneho orgánu,
na úradných tabuliach Mesta Brezno a dotknutých obcí, zverejnený na internetovej stránke
Okresného úradu Brezno, Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.


III. u p o z o r ň u j e
a) všetkých občanov, že vzhľadom k vyhláseniu ,,času zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiaru“ dňa 01.07.2019 Okresným riaditeľstvo HaZZ v Brezne je zakázané podľa § 31 ods. 1
písm. l) zákona o lesoch fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety. Porušenie
tohto zákazu sa podľa § 63 ods. 4 zákona o lesoch posudzuje ako priestupok na úseku lesného
hospodárstva a previnilcovi môže byť uložená pokuta až do výšky 1000 eur.
b) všetkých občanov, že neplnenie a porušenie tohto zákazu bude považované za priestupok
na úseku lesného hospodárstva podľa § 63 ods. 2 zákona o lesoch a správny orgán môže
previnilcovi uložiť pokutu podľa § 63 ods. 5 zákona o lesoch do výšky 3 320 eur.
Na konanie o vydávaní a odvolávaní zákazov alebo obmedzení využívania lesov
verejnosťou sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
 


 
 

Návrh plánu kontrolnej činnostiVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 15

Akcie v obci

Leto s ČučoriedkouVytlačiť
 

Leto s Čučoriedkou


 
 
Položky 1-10 z 15

Aktuality - všeobecné oznamy

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v Materskej škole BraväcovoVytlačiť
 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v Materskej škole Braväcovo, Braväcovo 195

V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Braväcovo, Braväcovo 196, 976 64  Braväcovo

Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ

Podkategória: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

Pracovný pomer na dobu: určitú

Termín nástupu: 01.septembra 2019

Kvalifikačné predpoklady: min. stredoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, príloha č.1

Požadované doklady:

- žiadosť o prijatie do zamestnania

- profesijný životopis

- doklady o ukončenom vzdelaní

- súhlas so spracovaním osobných údajov.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, vzťah k deťom, komunikačné a organizačné schopnosti, spolupráca, tvorivosť, flexibilita, spoľahlivosť.

Termín podania žiadosti:

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 26.07.2019 na adresu: Obec Braväcovo, Braväcovo 196, 976 64  Braväcovo.

Ďalšie informácie:

Na základe predložených žiadostí, budú uchádzači spĺňajúci predpoklady pozvaní na osobný pohovor. Osobný pohovor sa uskutoční dňa 31.07.2019 od 15.00 hod v budove Materskej školy Braväcovo, Braväcovo 195.

 

                                                                                                    Ing. Peter Baliak, v.r.    

                                                                                                       starosta obce

 


 
 

Predaj dopestovaných prebytkov - bezplatná prezentácia pre občanov Vytlačiť
 

slovensky vyrobca.jpgVážení občania dostali sme nasledovnú informáciu. Na internete je webová stránka www.slovenskyvyrobca.sk , na ktorej je možné bezplatne dať vedieť o Vašej úrode ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou môžete túto úrodu ponúknuť na predaj. Táto možnosť pre občanov je bezplatná celoročne.


 
 

Upozornenie a výzva pre vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdyVytlačiť
 

Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný  u p o z o r ň u j e  a  v y z ý v a,
každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona.
Každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:
1.) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych
vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
2.) predchádzať výskytu a šíreniu burín
3.) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí
4.) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.
Zároveň upozorňujeme občanov, aby svoje poznatky o neobhospodarovanej pôde nahlasovali na internetový portál na stránke
www.mpsr.sk
- Informačné nástroje – Agrofórum - fórum o využívaní poľnohospodárskej pôde.


Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor bude v jarných a letných mesiacoch vykonávať kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu podľa vypracovaného harmonogramu. V zmysle právnych predpisov budú za porušovanie ustanovení § 3 zákona vyvodzované dôsledky.


 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne ako príslušný orgán upozorňuje právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a fyzické osoby na prísny zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov ako aj zakladanie ohňa v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Dlhotrvajúce teplé a suché počasie  je obdobie, keď vzniká v prírode najviac požiarov, ktoré každoročne zničia alebo poškodia veľkú plochu lesov. Tieto požiare vznikajú hlavne pri vypaľovaní starej a suchej trávy, bylín, kríkov, spaľovaní zvyškov alebo odhodená cigareta.

Vypaľovanie porastov značne poškodzuje životné prostredie, najmä faunu a flóru a zapríčiňuje nenahraditeľné škody a práve preto porušenie záväzných právnych predpisov, a to najmä zákona o ochrane pred požiarmi, prináša so sebou okrem iného aj  trestnoprávnu zodpovednosť. Právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom môže byť uložená sankcia až do výšky 16 597 € a fyzickým osobám  až do výšky 331 €. A v rámci blokového konania uloženie pokuty do výšky 100,- Eur.

Vypaľovanie sa podľa § 8 písm. a) aj §14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakazuje.

Všetci občania by sa mali vyvarovať neuváženého zakladania ohňov v lesných porastoch a v ich blízkom okolí a vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov.

Touto cestou upozorňujeme na skutočnosť, že spaľovať tuhé horľavé látky je možné len mimo času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, avšak iba pri dodržaní všetkých požiarno-bezpečnostných opatrení v súlade s novelou zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.

Touto cestou žiadame všetkých uvedomelých občanov našej republiky o dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, a to požiaru, aby poskytli osobnú a vecnú pomoc v súvislosti s lokalizáciou a likvidáciou požiaru.

Upozornenie


 
 

Zber textilu a obuviVytlačiť
 

Zber šatstvaOznamujeme občanom, že kontajner na šatstvo je opäť umiestnený pri Obecnom úrade v Braväcove.
Patrí sem:
čisté a suché šatstvo, topánky, kabelky,
opasky, lôžkoviny a iný domáci textil.
Veci vložte do kontajnera zabalené vo vreciach.


 
 

Nové knihy v obecnej knižnici!Vytlačiť
 

Nové knihy v knižnici

Život s knihami – je zaujímavejší a ich čítaním sa dokážeme preniesť do nepoznaných častí sveta. Knihy majú množstvo pozitívnych prívlastkov a môžu byť považované za veľký dar ľudstvu a aj jeden z najväčších vynálezov. Čítanie ako záľuba sa ľudom nezakazuje. Pre mnohých sa čítanie stáva koníčkom až závislosťou, ktorá neškodí, ale pomáha.

Obecná knižnica v spolupráci s Obecným úradom v Braväcove sa každoročne snažia pre čitateľov získať finančnú podporu na nákup nových knižničných jednotiek. Z projektu „Knihy – Radostné spolužitie s literatúrou a kultúrou slova pri poznávaní sveta“ , sme z Fondu na podporu umenia získali finančnú dotáciu vo výške 1000€ s 5% účasťou obce na tento účel. Bolo zakúpených 111 nových kníh rôzneho žánru, na oddych, na poučenie i zamyslenie, romantické, dobrodružné, cestopisné, detektívne. Príďte si vybrať!

Nové knihy 2018


 
 

Polícia upozorňuje - vybavenie občianskeho preukazu - mobilné pracoviskoVytlačiť
 

OP.jpgObčiansky preukaz je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje uvedené v občianskom preukaze, vydáva sa s dobou platnosti 10 rokov.

Podľa zákona 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 2 ods. 2 „občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. „Patrí sem aj občan bezvládny a zbavený spôsobilosti na právne úkony.“

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne disponuje mobilným pracoviskom na vydávanie dokladov, už od 02.11.2012. Žiadosť o vydanie dokladov sa podáva príslušnému úradu osobne. Za občana, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, musí podať žiadosť jeho opatrovník. Podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu môže za občana, ktorý nemôže pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko podať žiadosť osobne („bezvládny občan“), aj iný občan po predložení svojho občianskeho preukazu a písomného plnomocenstva na zastupovanie, na ktorom musí byť podpis bezvládneho občana podľa § 3 ods. 1; podpis sa nevyžaduje, ak občan nie je spôsobilý sa podpísať.

K žiadosti bezvládneho občana sa musí predložiť potvrdenie lekára o tom, že takýto občan nemôže podať žiadosť osobne z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko. Nasnímanie podoby bezvládneho občana možno vykonať aj v mieste, kde sa zdržuje, ale o vyhotovenie občianskeho preukazu nemožno požiadať urýchlene do dvoch pracovných dní. Súčasťou občianskeho preukazu je aj elektronický čip.


 
 
Položky 1-10 z 15

dnes je: 22.7.2019

meniny má: Magdaléna

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka