Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
BraväcovoHľadať
 
 

Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Zákaz využívania lesov verejnosťouVytlačiť
 

ZákazOkresný úrad  Brezno, PLO podľa § 30 ods. 4 zákona o lesoch
                                    I. z a k a z u j e
využívanie lesov verejnosťou na lesných pozemkoch v obhospodarovaní LESOV SR, š. p., OZ Beňuš nachádzajúcich sa v Nízkotatranskej časti na Lesnom celku (ďalej len ,,LC“) Beňuš, LC Polomka, LC Pohorelá, LC Červená Skala a LC Telgárt v pôsobnosti OÚ Brezno, PLO z dôvodu zamedzenia rizika založenia lesného požiaru v suchom letnom počasí, následnej ochrany mladých lesných kultúr na zalesnených kalamitných plochách a tým možného narušovania lesného prostredia pri získavaní a využívaní ostatných lesných produktov z lesa verejnosťou.
Uvedený zákaz sa netýka značených turistických chodníkov a cyklistických trás.
Vydaný zákaz platí od 12.07.2019 do 31.08.2019.
Vydanie zákazu využívania lesov verejnosťou neplatí pre vlastníkov, správcov, obhospodarovateľov lesných pozemkov a ich zamestnancov, ktorí svojimi činnosťami zabezpečujú lesnú výrobu, užívateľov poľovných revírov pri výkone práva poľovníctva, štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správy v obvode svojej pôsobnosti, pracovníkov a strážcov ochrany prírody, iné osoby, ktorým vstup vyplýva zo zákonných predpisov.

OÚ Brezno, PLO na zabezpečenie vykonateľnosti zákazu využívania lesov verejnosťou
II. u k l a d á
a) obhospodarovateľovi LESY SR, š. p., OZ Beňuš zabezpečiť zreteľné označenie priestoru
v teréne, v ktorom je vydaný zákaz využívania lesov verejnosťou,
b) Mestskému úradu v Brezne a dotknutým obecným úradom zabezpečiť zverejnenie tohto
zákazu spôsobom v mieste obvyklým (vývesné informačné tabule, cez obecný rozhlas),
c) členom lesnej stráže ustanovených pre LESY SR, š.p., OZ Beňuš vykonávať kontrolu tohto
zákazu.
Tento zákaz bude vyvesený po celú dobu trvania na úradnej tabuli správneho orgánu,
na úradných tabuliach Mesta Brezno a dotknutých obcí, zverejnený na internetovej stránke
Okresného úradu Brezno, Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.


III. u p o z o r ň u j e
a) všetkých občanov, že vzhľadom k vyhláseniu ,,času zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiaru“ dňa 01.07.2019 Okresným riaditeľstvo HaZZ v Brezne je zakázané podľa § 31 ods. 1
písm. l) zákona o lesoch fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety. Porušenie
tohto zákazu sa podľa § 63 ods. 4 zákona o lesoch posudzuje ako priestupok na úseku lesného
hospodárstva a previnilcovi môže byť uložená pokuta až do výšky 1000 eur.
b) všetkých občanov, že neplnenie a porušenie tohto zákazu bude považované za priestupok
na úseku lesného hospodárstva podľa § 63 ods. 2 zákona o lesoch a správny orgán môže
previnilcovi uložiť pokutu podľa § 63 ods. 5 zákona o lesoch do výšky 3 320 eur.
Na konanie o vydávaní a odvolávaní zákazov alebo obmedzení využívania lesov
verejnosťou sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
 


 
 

Návrh plánu kontrolnej činnostiVytlačiť
 


 
 

dnes je: 22.7.2019

meniny má: Magdaléna

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka