Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
BraväcovoHľadať
 
 

Poskytovanie opatrovateľskej služby

Ako postupovať pri podaní podaní žiadosti o poskytnutie sociálnej služby?

1. Podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a jej príloh

Tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“  vyplní a podpíše občan. K tejto žiadosti priloží tlačivo „Lekársky nález“ aj s kópiami aktuálnych odborných lekárskych vyšetrení, nie starších ako 6 mesiacov. Tlačivo „Lekársky nález“ vyplní obvodný zmluvný lekár (dátum vyplnenia na tlačive musí byť aktuálny, tzn. - nie starší ako 6 mesiacov). K vyššie spomínanej žiadosti je potrebné doložiť aj Potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške dôchodkových dávok alebo aktuálne rozhodnutie SP ústredia o výške starobného alebo invalidného dôchodku.

V prípade hospitalizácie občana ošetrujúci lekár vystaví prepúšťaciu alebo predbežnú prepúšťaciu správu, ktorú občan priloží k tlačivu „Lekársky nález“. Občan môže priložiť aj iné odborné nálezy (nie staršie ako 6 mesiacov). V prípade psychiatrického ochorenia občan je povinný priložiť k tlačivu „Lekársky nález“ aj psychiatrické vyšetrenie s objektívnym psychiatrickým nálezom (nie starším ako 6 mesiacov). Potvrdenie len samotnej diagnózy alebo potvrdenie o dispenzarizácii pacienta na psychiatrickej ambulancii nebude uznané k posúdeniu a bude vyžiadané vyššie uvedené objektívne psychiatrické vyšetrenie.

V prípade, že občan z rôznych dôvodov sa nedokáže sám podpísať, v bode č. 11 „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu„ je potrebné lekárske potvrdenie o neschopnosti podpísať sa (toto potvrdenie platí iba pri podaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a v tomto prípade môže žiadosť podpísať aj iná osoba; o zastupovaní v konaní a preberaní listových zásielok pozri časť „Informácia k preberaniu listových zásielok do vlastných rúk“).

 2. Vyhotovenie Sociálneho posudku

Po doručení riadne vyplnenej Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu so všetkými  prílohami na adresu Obec Braväcovo, Braväcovo 196, 976 64  Braväcovo  sa žiadosť postupuje na Obec Heľpa, spoločný obecný úrad na úseku opatrovateľskej služby. Sociálna referentka spoločného obecného úradu za účelom vypracovania Sociálneho posudku vykoná návštevu občana v domácnosti a ďalej postupuje podľa § 50 zákona.

3. Vyhotovenie Lekárskeho posudku

Sociálna referentka spoločného obecného úradu taktiež zabezpečí vypracovanie Lekárskeho posudku u zmluvného lekára obce. 

4. Vydanie Rozhodnutia o odkázanosti FO na sociálnu službu

Na základe Sociálneho posudku a Lekárskeho posudku sociálna referentka vypracuje Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý sa stane podkladom pre vyhotovenie Rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, ktorým sa občanovi (ne)prizná právo na sociálnu službu.

Spôsoby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia:

  • občan súhlasí s výrokom rozhodnutia:

do 15 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia sa môže písomne vzdať odvolania (osobne doručí písomné vzdanie, alebo vzdanie sa odvolania zašle poštou na adresu) a sociálny pracovník vyznačí právoplatnosť rozhodnutia ihneď po doručení „Vzdanie sa odvolania“ 

po 15-tich dňoch odo dňa doručenia rozhodnutia nadobúda rozhodnutie právoplatnosť.

  • občan nedosiahol stupeň odkázanosti na žiadanú sociálnu službu a nesúhlasí s výrokom rozhodnutia:

z dôvodu zmeny zdravotného stavu počas rozhodovacieho konania alebo nedoložil adekvátne lekárske nálezy k požadovanému stupňu odkázanosti, vtedy má možnosť si podať novú žiadosť o posúdenie na odkázanosť;

má možnosť dať rozhodnutie preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku a podať opravný prostriedok v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia na Krajskom súde v Banskej Bystrici.

Informácie k preberaniu listových zásielok adresovaných do vlastných rúk:

Listové zásielky (napr. výzva na doloženie lekárskych nálezov, Rozhodnutie o prerušení konania, Posudok a Rozhodnutie o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu a pod.) sú zasielané v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších zmien a doplnkov, do vlastných rúk na meno účastníka konania (fyzická osoba, ktorej sa má poskytovať sociálna služba):

  • na adresu jeho trvalého bydliska, alebo

  • na adresu, ktorú uvedie v žiadosti a na ktorej sa zdržiava.

Pokiaľ účastník konania je maloletá osoba, alebo nie je schopný prevziať listovú zásielku určenú do vlastných rúk, listová zásielka sa doručuje:

  • zákonnému zástupcovi,

  • osobe splnomocnenej na preberanie zásielok - táto osoba však nemôže vykonávať ďalšie úkony spojené s konaním (podávanie opravných prostriedkov, podanie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, atď.),

osobe splnomocnenej na zastupovanie v plnom rozsahu v konaní vo veci posudzovania odkázanosti na sociálnu službu - táto osoba môže vykonávať všetky úkony spojené s konaním (podanie žiadosti, preberanie poštových zásielok, podanie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, podávanie opravných prostriedkov atď.),

  • pokiaľ je účastník konania zbavený alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony.

Zákon upravujúci poskytovanie sociálnych služieb,  financovanie a dohľad:

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Úhradu za poskytovanú sociálnu službu upravuje VZN č. 7/2009 a doplnok k VZN č. 1/2012.


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka