Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
BraväcovoHľadať
 
 

Systém nakladania s odpadmi

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Braväcovo

v zmysle § 81 ods. 7 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom

Nakladanie so ZKO, počet zberných nádob na ZKO, ich umiestnenie a interval zberu je upravený tak, aby nedochádzalo k preplňovaniu nádob na ZKO. Náklady na zbernú nádobu na ZKO znáša pôvodný pôvodca odpadu, náklady sú zahrnuté v miestnom poplatku za komunálny odpad. Obec pre fyzické osoby určuje počet nádob na zber ZKO a interval zberu nasledovne:  rodinné domy : 240 l zberná nádoba s intervalom zberu 1 x za dva týždne, bytové domy:  240 l zberná nádoba s intervalom zberu 1 x za dva týždne pre každého vlastníka bytu, pre podnikateľov určuje typy zberných nádob na zber komunálneho odpadu a interval zberu nasledovne: 1100 l zberné nádoby, interval zberu  je zabezpečený minimálne 1 x za dva týždne prostredníctvom zberných nádob. Nakladanie so ZKO z verejného priestranstva na území obce je zabezpečené prostredníctvom nádob (smetných košov) na ZKO rozmiestnených na území obce, prevažne v centre obce, na autobusových zastávkach a pod. Harmonogram zberu a vývozu zmesového komunálneho odpadu je zverejnený na web stránke obce v časti Odpadové hospodárstvo.

Nakladanie s drobným stavebným odpadom

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu. Drobný stavebný odpad sú napr. zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a pod. Zber sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Drobný stavebný odpad je zakázané ukladať k nádobám na zmesový komunálny odpad a do týchto nádob (z dôvodu ich preťaženia). Výška poplatku za drobný stavebný odpad je určená vo všeobecne záväznom nariadení obce. 

Nakladanie s objemným odpadom z domácností

Objemný odpad je časť komunálneho odpadu, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá používaným zberným nádobám a nie je ho možné pre jeho veľký rozmer zneškodňovať štandardnými nádobami v rámci stanoveného spôsobu nakladania so zmesovým komunálnym odpadom. Medzi objemný odpad patrí nábytok, dvere, staré okná, nádoby, koberce, plechové rúry, sanitárne vybavenie (WC misa, umývadlo, vaňa) a pod. Medzi objemný odpad nepatrí elektroodpad (elektrospotrebiče), stavebný odpad, autobatérie, pneumatiky a pod. Obec zber a prepravu objemného odpadu zabezpečuje v rámci harmonogramu zberu objemného odpadu. Ide výlučne o objemné odpady, ktoré sú súčasťou KO, a nie o odpady z podnikateľskej činnosti.

Nakladanie s odpadom s obsahom škodlivých látok z domácností

Medzi odpady s obsahom škodlivých látok patria: použité odpadové oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady s obsahom škodlivých látok. Na území obce pre držiteľa odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok sa na zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok uplatňuje kalendárový zber. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. Obec zabezpečí pre držiteľa odpadu zber a odvoz odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok najmenej dvakrát do roka, v mesiaci apríl a október, a to pristavením vozidla alebo zbernej nádoby. Zber sa uskutočňuje jeden deň. V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v častejšom intervale. O dni zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých a o mieste pristavenia zberných nádob bude obec informovať držiteľov odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na internetovej stránke obce).

Nakladanie s elektroodpadom z domácností

Elektroodpad z domácností je držiteľ takéhoto odpadu povinný odovzdať v rámci kalendárového zberu odpadov s obsahom škodlivín, alebo  prostredníctvom spätného zberu elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení priamo v predajni elektrospotrebičov, alebo osobe oprávnenej na zber elektroodpadu. Patria sem: žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, rádiá, počítačová, kancelárska telekomunikačná technika, mobilné telefóny, videá, diskmany, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia a pod. Elektroodpad je zakázané ukladať do zberných nádob určených na zmesový komunálny odpad,  ukladať na verejné priestranstvá, resp. ku kontajnerom na zmesový komunálny odpad. Tiež je zakázané odovzdať ho iným subjektom ako ustanovuje VZN  (napr. pouliční zberači a pod.).

Nakladanie s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Odpady z papiera

Odpady z papiera sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom 1100 litrových nádob s modrým poklopom označených štítkom s intervalom zberu 2 x do roka. Zber zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu a mobilného zberu oprávnenou osobu, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty,pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod. Nepatria sem: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod.

Odpady z plastov

Odpady z plastov sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom plastových vriec určených na odpad a 1100 litrových nádob žltej farby, označených štítkom. Zber plastov prostredníctvom nádob zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť, zber plastov prostredníctvom plastových vriec zabezpečuje obec pre príslušnú zberovú spoločnosť. Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov, rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod. Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod. Obaly z plastov (napr. PET fľaše) musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.

Odpady zo skla

Odpady zo skla sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom jutových vriec a 1100 litrových nádob, zelenej farby označených štítkom. Zber skla prostredníctvom nádob zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť, zber skla prostredníctvom jutových vriec zabezpečuje obec pre príslušnú zberovú spoločnosť. Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod. Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, opaxid (dymové sklo), fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.

Odpady z kovov

v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l kontajnerov žltej farby spolu s plastmi, do 1100 l kontajnerov hnedej farby a  plastových vriec spolu s plastmi. Zber odpadov zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť. Patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, kovová rúrka, konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje a pod. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál a nápojov. Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami a pod.

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky

sú materiály tvorené minimálne dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru. V rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l kontajnerov,  alebo do plastových vriec spoločne s plastami. Zber  odpadov prostredníctvom 1100 l kontajnerov a plastových vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť. Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov. Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené kompozitné obaly, vrchnáky z kompozitných krabíc. Obec využíva spoločné zberné nádoby na zber plastov a viacvrstvových kombinovaných materiálov, pričom vyzbierané zložky budú následne roztriedené v priestoroch zberovej spoločnosti.

Nakladanie s použitými prenosnými batériami a akumulátormi a automobilovými batériami a akumulátormi

Použité prenosné BaA a automobilové BaA možno zbierať len oddelene od ostatných druhov odpadov s výnimkou prípadu, ak sú súčasťou elektroodpadu alebo starého vozidla, keď sa zbierajú spolu s týmto odpadom. Držiteľ použitých BaA a automobilových BaA je povinný ich odovzdať v rámci kalendárového (mobilného) zberu odpadov s obsahom škodlivých látok v zmysle § 4e ods. 4 tohto nariadenia, alebo v rámci režimu spätného zberu (výrobca a distribútor je povinný na svojich predajných miestach bezplatne zabezpečiť spätný zber), alebo osobe oprávnenej na zber BaA. Patria sem: automobilové batérie, batérie do hodiniek, hračiek, prenosných personálnych počítačov a iných elektrozariadení, a pod. Použité BaA je zakázané ukladať do zberných nádob určených na KO,  odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto VZN (napr. pouliční zberači a pod.)

Nakladanie s veterinárnymi liekmi a humánnymi liekmi nespotrebovanými fyzickými osobami a nakladanie so zdravotníckymi pomôckami

Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných FO je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať. Je zakázané nespotrebované lieky zmiešavať s KO a ukladať k nádobám na KO a verejné priestranstvá. 

Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností

Na území obce pre držiteľa jedlých olejov a tukov sa na zber jedlých olejov a tukov uplatňuje kalendárový zber. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie jedlých olejov a tukov zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. Je zakázané jedlé oleje a tuky zmiešavať s KO a ukladať k nádobám na KO. O dni zberu a prepravy jedlých olejov a tukov a o zbernom mieste obec vopred informuje držiteľa jedlých olejov a tukov v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na internetovej stránke obce).

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi

Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí: odpad zo záhrad, parkov, a kuchynský odpad z domácností. Obyvatelia obce majú možnosť kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v kompostovacom zásobníku. Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad na svojom území pre obyvateľov obce, pretože najmenej 50% obyvateľov obce kompostuje vlastný biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a kuchynský odpad na svojich domácich kompostoviskách (kompostovací zásobník). Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne

Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s BRKO a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné nádoby hradí prevádzkovateľ kuchyne. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy a ani verejnosť. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom. 

 

 

 


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka